Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

0

Inpassingsplan
Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het maakt de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk.

Omgevingsvergunningen
Om de windmolens te kunnen bouwen, hebben GS na vaststelling van het inpassingsplan omgevingsvergunningen verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals geluid- en slagschaduwhinder en verlichting. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp.

Beschikbaarheid en inzage van stukken
Het Inpassingsplan Windenergie A16 en de omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2018 in te zien. Het inpassingsplan is uitsluitend digitaal in te zien via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01 en www.brabant.nl/ipWindenergieA16. De omgevingsvergunningen zijn zowel op deze site als op papier in te zien, bij de gemeentehuizen van Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert (tijdens de gebruikelijke openingstijden).

Beroep en verzoek om voorlopige voorziening instellen
Belanghebbenden kunnen tot en met 22 november 2018 beroep instellen tegen het Inpassingsplan en de omgevingsvergunningen. Dit geldt voor diegenen die:
– een zienswijze naar voren hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen;
– het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht;
– redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbesluiten.

U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en een motivatie bevatten. Het is niet mogelijk uw motivatie pas na de beroepstermijn toe te sturen of een pro-forma beroepschrift in te dienen. Ten slotte moet u uw beroepschrift ondertekenen en voorzien van een datum.

Het sturen van een beroepschrift zorgt niet voor schorsing van de werking van de besluiten. Daarvoor kunt u wel een verzoek doen om voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie boven voor het adres). Bij het verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Meer informatie
Op basis van de Crisis- en herstelwet heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, nog 6 maanden de tijd voor het doen van een uitspraak op een beroep. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met  mevrouw H. Christophe, tel. (073) 680 87 22.  

Ontheffingen Wet natuurbescherming
Naast omgevingsvergunningen zijn ook ontheffingen nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De besluitvormingsprocedure hiervoor moet nog plaatsvinden. Het ontwerp van deze besluiten wordt nog gepubliceerd.

Delen

Over de auteur

Laat een reactie achter